Rusça Konuşma Kılavuzu

Ülkeler Rehberi Sayfası | Rusça Dersler Sayfası | İrtibat Formu | İletişim

Bu sayfalarda daha önce sitemizde yer alan Rusça online derslere ve konuşma kılavuzlarına ek olarak küçük bir konuşma kılavuzu bulacaksınız. Daha fazla Rusça'da en fazla kullanılan temel kelimelere ve turizmde kullanılan kalıp cümlelere yer vermeye çalıştık. Sizlere yararlı olması dileğimizle. Soru, istek ve önerilerinizi bize iletirseniz seviniriz.
Temel İfadeler | Otelde | Havaalanında| Yiyecek İçecek
Türkçe - Rusça Menü | Yemek İsimleri | Daha Fazlası...
Daha Fazla Rusça...
Rusça dünyada yaklaşık 260 milyon insan tarafından konuşulan slav kökenli bir dildir. Rusya'da yaşayan bir çok kişi bu dili ana dili olarak konuşmaktadır, ayrıca Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu Avrupa'da Rusça yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kelimeler Rusça Yazılışları Telaffuzları
Basit İfadeler
 Merhaba. Здравствуйте. (ZDRAST-vuy-te)
 merhaba. (samimi) Привет. (pri-VET)
 Nasılsın? Как дела? (KAK de-LA?)
 İyiyim, teşekkürler. Хорошо, спасибо. (ha-ra-ŞO spa-Sİ-ba)
 Adınız nedir? Как вас зовут? (KAK VAS za-VUT?)
 Benim adım ______ . Меня зовут ______ . (min-YA za-VUT ___)
 Memnun oldum. Очень приятно. (O-çen pri-YAT-na)
 Lütfen. Пожалуйста. (pa-JAL-uy-sta)
 Teşekkür. Спасибо. (spa-Sİ-ba)
 Bir şey değil. Не за что. (NE za şto)
 Evet. Да. (DA)
 Hayır. Нет. (NYET)
 Affedersiniz. (dikkat çekmek için) Извините. (iz-vi-NİT-ye)
 Affedersiniz. (özür dilemek için) Простите. (pra-STİ-te)
 Üzgünüm. Простите. (pra-STİ-te)
 Görüşürüz До свидания. (da svi-DA-nya.)
 Görüşürüz (samimi) Пока. (pa-KA)
 Ben Rusça [iyi] konuşamıyorum. Я не говорю по-русски (хорошо). (YA NE ga-va-RYU PA RU-sski [ha-ra-ŞO])
 İngilizce konuşuyor musunuz? Вы говорите по-английски? (vı ga-va-RİT-ye pa an-GLİ-ski?)
 Burada İngilizce konuşan biri var mı? Кто-нибудь здесь говорит по-англиский? (KTO-ni-bud ZDES ga-va-RİT pa an-GLİ-ski?)
 İmdat! Помогите! (pa-ma-Gİ-te!)
 Dikkat! Осторожно!! (as-ta-ROJ-na!)
 Günaydın. Доброе утро. (DO-bro-ya UH-tra)
 İyi akşamlar. Добрый вечер. (DO-bri VEH-çer)
 İyi geceler. Спокойной ночи! (spa-KOY-noy NO-çi)
 Anlamıyorum. Я не понимаю. (YA NYE pa-ni-MA-yu)
 Tuvalet nerede? Где туалет? (GDE tu-a-LET?)
Sorunlar
 Beni rahat bırak. Отстань. (at-stan)
 Dokunma bana! Не трогай меня! (Ni-TRO-guy mi-NYA!)
 Polis çağıracağım. Я вызову милицию. (Ya VI-za-vu mi-Lİ-tsi-yu!)
 Polis! Милиция! (Mi-Lİ-tsi-ya!)
 Durdurun! Hırsız! Держите вора! (der-Jİ-ti VO-ra!)
 Yardımınıza ihtiyacım var. Мне нужна ваша помощь. (Mne nuj-NA VA-şa PO-moş)
 Bu acildir. Это срочно!. (E-ta sroç-NA)
 Ben kayboldum. Я заблудился/заблудилась - (e/k). (Ya za-blu-DİL-sya/za-blu-Dİ-las)
 Aşağıdaki (а) ekleri kadınlar için kullanılan cümlelerde eklenir:
 Çantamı kaybettim. Я потерял(а) свою сумку. (Ya pa-ti-RYAL(-a) sva-YU SUM-ku)
 Cüzdanımı kaybettim. Я потерял(а) свой бумажник. (ya pa-ti-RYAL(-a) svoy bu-MAJ-nik)
 Ben hastayım. Я болен (m.) / Я больна (f.) (yah-BO-lin(e)/ya-bal-NA(k))
 Yaralandım. Я ранен(а) (Ya RA-nen(-a))
 Doktora ihtiyacım var. Мне нужен врач. (mne NU-jen VRAÇ)
 Telefonunuzu kullanabilir miyim? Можно от вас позвонить? (MOJ-na at-VAS paz-va-NİT?)
Renkler
 siyah чёрный (ÇOR-niy)
 beyaz белый (BYE-liy)
 gri серый (SYE-rıy)
 kırmızı красный (KRAS-nıy)
 mavi синий (Sİ-niy)
 mavi голубой (ga-lu-BOY) (açık mavi)
 sarı жёлтый (JYOL-tıy)
 yeşil зелёный (zi-LYO-nıy)
 turuncu оранжевый (a-RAN-ji-vıy)
 mor фиолетовый (fi-ya-LET-o-vıy)
 kahverengi коричневый (ka-RİÇ-nyi-vıy)
Ulaşım
 _____ ya bilet kaç paradır? Сколько стоит билет в _____? (SKOL-ka STO-it bi-LET v_____?)
 _____ ya bir bilet, lütfen. Один билет в _____, пожалуйста. (a-DİN bi-LET v_____ pa-JA-luy-sta)
 Bu tren/otobüs nereye gidiyor? Куда идёт этот поезд/автобус? (Ku-DA i-DYOT E-tat PO-yizd/af-TO-bus?)
 _____ ya giden tren/otobüs nerede? Где поезд/автобус до_____? (GDE PO-yizd/af-TO-bus da...)
 Bu tren/otobüs _____ da durur mı? Этот поезд/автобус останавливается в _____? (E-tat PO-yizd/af-TO-bus as-ta-NAV-li-va-it-sa f...?)
 _____ ya nasıl giderim? Как добраться до_____ ? (Kak da-BRAT-sa da ___?)
 ...tren garına? ...вокзала? (vak-ZA-la)
 ...otogara? ...автовокзала? (af-ta-vak-ZA-la)
 ... _____ oteline? ...гостиницы ______? (gas-Tİ-ni-tsı)
 ...Mosfilm oteline? ...гостиницы Мосфильм? (gas-Tİ-ni-tsı MAS-film)
 ...Amerikan/Kanada/Avustralya/İngiliz konsolosluğuna? ...американского/канадского/австралийского/английского консульства? (a-me-ri-KANS-ka-va/ka-NATS-ka-va/afst-ra-LIYS-ka-va/ang-LİYS-ka-va KON-sulst-va)
 Nerede çok sayıda ... var? Где есть много... (GDE yest MNO-ga)
 ...otel? ...гостиниц? (gas-Tİ-nits?)
 ...restoran? ...ресторанов? (res-ta-RA-naf?)
 ...bar? ...баров? (BA-rof)
 lütfen bana haritada gösterir misiniz? Пожалуйста Вы можете показать на карте? (' pa-JA-luy-sta vı mo-ji-ti pa-ka-zat' na kar-te)
 sokak улица (U-li-tsa)
 Sola dönün. Поверните налево. (pa-vyer-NI-tye na-LYE-va)
 Sağa dönün. Поверните направо. (pa-vyer-NI-tye na-PRA-va)
 sola налево (na-LEV-a)
 sağa направо (na-PRAV-a...)
 dosdoğru прямо (PRYA-ma)
 yanında _____ мимо _____ (MI-mah)
 önce _____ перед _____ (PYE-ret)
 arayın _____. Ищите _____. (i-ŞÇİ-te)
 kavşak перекрёсток (pe-re-KRYO-stak)
 kuzey север (SYE-vyer)
 güney юг (yug)
 doğu восток (vas-TOK)
 batı запад (ZA-pat)
 yukarı вверх (VVYE-rkh)
 aşağı вниз (VNİ-S)
 Taksi! Такси! (Ta-KSI!)
 Beni _____ ya götürün, lütfen. Довезите меня до _____, пожалуйста. (Dave-zi-tye minya do _____, pa-ja-luy-sta.')
 _____ ya kadar kaç para tutar? Сколько стоит доехать до _____? (Skol-ka stoyit da-ye-hat do ____?)
 Beni oraya bırakın, lütfen. Довезите меня туда, пожалуйста. (Dave-zi-tye minya tuda, pa-ja-luy-sta.)
Alış veriş
 Bundan benim bedenime uygun olanını var mı? У вас есть это моего размера?
 Bu ne kadar? Сколько это стоит? (SKOL-ka E-to STO-it...)
 Bu çok pahalı. Это слишком дорого.
 _____ kabul ediyor musunuz? Вы примете _____?
 pahalı дорого (DO-ra-ga)
 ucuz дёшево (di-ŞYO-va)
 bunu istemiyorum. Я это не хочу. (YA E-to ni ha-ÇU)
 Beni kandırıyorsunuz. Вы меня обманываете. (vı mi-NYA ab-MA-nı-va-itye)
 Bununla ilgilenmiyorum. Мне это не интересно.. (MNYE E-ta ni in-ti-RYES-na)
 Iki adet, lütfen. Давайте две. (da-VAY-te DVE)
 Benim .... ihtiyacım var. Мне нужен/нужна/нужно/нужны... (mnye NU-jeh-n/ nu-JNA/NUJ-no/ nu-JNI)
 ...dış macunu. ...зубная паста. (ZUB-na-ya PAS-ta)
 ...diş fırçası. ...зубная шётка. (ZUB-na-ya ŞOT-ka)
 ...sabun. ...мыло. (MI-lo)
 ..şampuan. ...шампунь. (şam-PUN)
 ...şemsiye. ...зонтик. (ZON-tik)
 ...kartpostal. ...открытка. (at-KRİ-tka)
 ...pil. ...батарейки. (ba-ta-REY-ki)
 ...kağıt. ...бумага. (bu-MA-ga)
 ...kalem. ...ручка. (RUÇ-ka)
 ...ingilizce kitaplar. ...книги на английском языке. (KNİ-gi na an-GLİ-skom ya-zi-KYE)
 ... dergiler ...журналы. (jur-NA-lı)
 ... gazete ...газета. (ga-ZYE-ta)
 ...Rusça-İngilizce sözlük. ...русско-английский словарь. (RUS-sko-an-GLİ-ski slo-VAR)
 
 
Bağlantılar:
Bu sayfalarda yer alan dersler ve konuşma kılavuzu Allnet - Ülkeler Rehberi ekibi
tarafından hazırlanmıştır. Sitedeki bilgilerin izinsiz kullanılması yasaktır.
Copyright © AllNet - Ülkeler Rehberi